หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เคล็ดลับวิธีป้องกันการถูกผู้ป่วยฟ้อง

            คงไม่มีแพทย์คนใดปฏิเสธว่าสิ่งที่กลัวมากที่สุดเรื่องหนึ่งในการประกอบวิชาชีพของเราคือ กลัวการถูกผู้ป่วยหรือญาติฟ้อง  แพทย์จำนวนไม่น้อยหันไปประกอบอาชีพอื่น บทความนี้เป็นการนำเสนอความรู้จากการอ่านตำราจากต่างประเทศและแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่รวมทั้งจากประสบการณ์ของตนเองและของเพื่อนๆพี่ๆ ซึ่งอาจถือไม่ได้ว่าเป็นสูตรสำเร็จแต่ถ้าใครปฏิบัติได้ตามแนวทางดังกล่าวเชื่อว่าในชีวิตความเป็นแพทย์คงรอดพ้นจากการฟ้องร้องเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ 

1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย / ญาติ
         หัวข้อนี้มีความสำคัญอย่างมาก  ดังนั้นเราต้องพูดมากขึ้น และมีservice  mind อยู่เสมอ

2)  inform ( เพื่อ consent )


  •    ให้ข้อมูลมากพอที่ผู้ป่วยสามารถใช้ตัดสินใจได้
  • บอก major risk/complications
  • อย่าให้ผู้ป่วยตั้งความหวังในผลการรักษาไว้ 100 %

 3) complete medical record


  • อ่านง่าย
  • รายละเอียดครบถ้วน
4)  ทำในขอบเขตวิชาชีพ
 คือหลีกเลี่ยงการทำในสิ่งที่เราไม่ชำนาญ   เช่น เป็นรังสีแพทย์ก็ไม่ควรไปทำคลอด  
       
5) equipment : กรณีมีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ  ต้องศึกษาเรื่องต่อไปนี้ให้ละเอียด


  • วิธีใช้งาน                                                              
  • complication  ที่สามารถเกิดได้จากการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้น                               
  • maintenance  คือต้องรู้วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือนั้น               
 6) ให้ความร่วมมือกับ risk management program
  เป็นเรื่องที่แพทย์มักละเลยไม่ค่อยเห็นถึงความสำคัญ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก  ไร้สาระ หรือเป็นการจ้องจับผิด  ซึ่งที่จริงแล้วหากแพทย์ให้ความร่วมมือ กระบวนการของ  risk management  จะช่วยสร้างระบบและช่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยมากขึ้น

7) improve&maintain quality care
    คือต้องมีการประเมินคุณภาพบริการและพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  เพื่อมุ่งหวังให้ผู้รับบริการพึงพอใจและปลอดภัย

8)ระมัดระวัง  รอบคอบ  รู้เท่าทัน

9) learning organization
    -continuous learning (up-to-date) หมายความว่าแพทย์จะต้องมีการศึกษาหาความรู้ในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง  ไม่ล้าหลัง เพราะถ้าทำการรักษาแบบเก่าอาจถือว่า ไม่ได้มาตรฐาน    โดยวิธีการหาความรู้นอกจากการอ่าน   textbook journalหรือการอบรมดูงานแล้ว    การทำcase conference, peer review  ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้เพราะจะเกิดการ  แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์โดยที่เราไม่รู้ตัว
            - หมายเหตุ    ในตำราทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้ห้ความสำคัญกับวัฒนธรรมขององค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมากเพราะจากการศึกษาองค์กรหลายแห่งที่ประสบความสำเร็จต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปี  พบว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือองค์กรดังกล่าวมีการสร้างวัฒนธรรมจนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่วนองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นแม้ว่าจะประสบความสำเร็จได้แต่มักไม่มีความยั่งยืน

10)ทำตาม standard guidelines
            ปัจจุบันแผนกต่างๆมักมีการทำ clinical practice guideline ดังนั้นเมื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆขึ้นมาแล้วก็ผูกมัดให้แพทย์แผนกดังกล่าวปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้  หากกระทำการเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานนั้นแล้วเกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย ก็มักถูกมองว่าทำผิดมาตรฐานไว้ก่อน

11)ศึกษา&ทบทวนระเบียบ/ข้อตกลง
            เช่นเดียวกับเรื่อง practice guideline หน่วยงานต่างๆมักมีการกำหนดข้อตกลงหรือระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างไว้ซึ่งอาจเป็นการตกลงระหว่างหน่วยงานต่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกรวดเร็วหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่นอาจมีการกำหนดว่าการย้ายผู้ป่วยหนักจาก ER ขึ้นICU ต้องมีแพทย์ตามไปส่ง ในกรณีนี้หากแพทย์ไม่ยอมไปส่งแล้วผู้ป่วยเกิดเสียชีวิตระหว่างอยู่ในลิฟท์ แพทย์อาจถูกฟ้องได้

12)หาความรู้กฎหมาย
เพื่อว่าจะได้รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรในบางสถานการณ์   เช่น
            ข้อบังคับของแพทย์สภา
            สิทธิผู้ป่วย
           ...ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นพ.พิทูร ธรรมธรานนท์
พบ. นบ.
เนติบัณฑิตไทย
www.medlawstory.com
ให้คุณรู้กฎหมายการแพทย์ได้ง่ายขึ้นภาพของท่าน สวยงามและสื่อความหมายได้ชัดเจน เราขออนุญาตนำภาพของท่านมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ หากขัดข้องประการใด รบกวนโทร 089-1326770